Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ И СИНЯ ЗОНА“ - ОБЩИНА ВАРНА

Настоящата политика за защита на личните данни е приета в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета и цели да Ви информира за Вашите права във връзка с обработването на Вашите лични данни от Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона”. Тази политика не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни защо и какви лични данни събираме, как ги обработваме, съхраняваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Моля, прочетете внимателно настоящия документ, тъй като същият е създаден да Ви разясни основните правила, които се прилагат от ОП „Общински паркинги и синя зона” при събирането и обработването на личните Ви данни.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона” към Община Варна - общинско предприятие на бюджетна издръжка, създадено с Решение 576-9 от 27.07.2012 г. на ОБЩИНА ВАРНА, с последна промяна в основните характеристики с Решение 1981-9 от 04.02.2015 г. на ОБЩИНА ВАРНА
БУЛСТАТ: 0000934421679
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Александър Рачински” № 29
Представлявано от: Младен Маринов Иванов - директора
Лице, събиращо и обработващо личните даннни: служителите на Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона” и Общинска администрация Варна.
Тел.: 0700 70 352;
E-mail: office@varnaparking.bg

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Всяко лице може да се свърже с нас на адрес: гр. Варна, ул. "Александър Рачински" 29, тел.: 0700 70 352, e-mail: office@varnaparking.bg

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона” към Община Варна е общинско предприятие на бюджетна издръжка, създадено с Решение 576-9 от 27.07.2012 г. на ОБЩИНА ВАРНА, посл. изм с Решение 1981-9 от 04.02.2015 г. на ОБЩИНА ВАРНА. Предприятието осъществява дейност по административно обслужване на населението, издаването на разрешения за паркиране, осъществяване на контрол върху паркирането на ППС, удостоверяването на заплащането в „Синя зона”, принудително задържане на ППС чрез поставяне на техническо средство /скоба/. Част от функциите на предприятието са събирането на приходи, определени по реда на НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА /НОАМТЦУТОВ/.

Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона” към Община Варна е лице, осъществяващо определени публични функции /административно обслужване на населението, издаването на разрешения, контрол върху паркирането и събиране на местни приходи/, които са му възложени с НАРЕДБА за организация на движението на територията на община Варна, НАРЕДБА на ОбС Варна за обществения ред, Закона за местните данъци и такси, Закон за движение по пътищата и всички други актове на Община Варна, с които се могат да се възлагат каквито и да било допълнителни функции.

ОП „Общински паркинги и синя зона” към Община Варна събира определени лични данни от физическите лица с основната цел изпълнение на възложените му функции.

I. ЛИЧНИ ДАННИ

Какво означава „лични данни на физически лица” – това са всички данни, чрез които може да се идентифицира едно физическо лице.
Личните данни, които Вие предоставяте на ОП „Общински паркинги и синя зона”:

 • Име;
 • Единен граждански номер (личен номер на чужденец);
 • Адрес;
 • Документ за самоличност *;
 • Телефон – стационарен и мобилен;
 • И-мейл;
 • Документ за собственост на недвижим имот;
 • Документ за собственост на ППС;
 • Документ, удостоверяващ правото на ползване на ППС, различно от документ за собственост;
 • Документ за сключена застраховка ГО на ППС;
 • Талон на ППС;
 • Пълномощно;

* Документът за самоличност се представя само с цел удостоверяване самоличността на лицето и за проверка валидността на документа за собственост

КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни се предоставят само и единствено от Вас, по Ваше желание.
Вие избирате начина, по който може да ни предоставите Вашите данни – лично на служител на Общинска администрация или по електронен път – чрез подаване на заявление чрез уеб приложението https://www.varnaparking.bg/vpm или чрез използване на мобилното приложение „Варна Паркинг”. Молим да обърнете внимание на това, че изпращането от Ваша страна на лични данни по и-мейл или чрез други електронни програми за кореспонденция (Viber, WhatsApp, Messenger и др. подобни) крие риск, който по никакъв начин не зависи от общинското предприятие.

КАК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обработването обхваща широк спектър от операции, извършвани с лични данни, включително с ръчни или автоматични средства. Това включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

КАК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вашите лични данни се съхраняват на хартиен и/или на електронен носител.
Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона” поддържа архив, на хартиен носител, в който се съхраняват подадените от Вас заявления. Този архив се съхранява в отделно помещение с ограничен за външни лица достъп.
Ваши лични данни (в електронните образи на заявления за издаване на разрешения за платено паркиране) се съхраняват на електронен носител – компютър. Компютърът е снабден с лицензиран софтуер и притежава необходимите програми за защита, включително и от вируси. Компютърът е с ограничен достъп до външни лица посредством парола.

ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вашите лични данни се съхраняват в различен срок, в зависимост от целта, за която се събират.

1./ Издаване на разрешения за платено паркиране – разрешенията за платено паркиране се издават за срок от 12 месеца. Документите, свързани с издадените разрешения се съхраняват за срок от 13 месеца, считано от датата на подаването им. При непълно, неточно, неправилно попълнено заявление или при непредоставяне на необходимите за издаване на разрешението документи срокът за съхранение може да бъде удължен с още един месец;

2./ Издаване на разрешения за безплатно паркиране - разрешенията за безплатно паркиране на електромобил е безсрочно. Срокът за съхранение на документите, свързани с издадените разрешения е 12 месеца;

3./ Осъществяване на контролни функции по паркиране на определените места за кратковременно платено паркиране "Синя зона" – срокът за съхранение на личните данни е дванадесет месеца, считано от датата на извършване на нарушението;

4./ Счетоводна отчетност – за целите на счетоводна отчетност на общинското предприятие данните се съхраняват за срок от 10 години, считано от датата на всяко отделно плащане. Ако от страна на приходната администрация или Община Варна и/или други държавни или общински органи са предприети действия по ревизии и/или проверки, срокът за съхранение на личните данни може да бъде удължен със срока на съответните действия на органа.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

Вашите лични данни могат да бъдат предоставяне на други общински и държавни органи, включитено на органите на МВР, ПП КАТ, общинска администрация и др. за осъществяване на контролните и санкционни функции на ОП „Общински паркинги и синя зона”.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

1./ Право на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване обработването на данните Ви
Вие имате право да получите информация за това дали обработваме Ваши лични данни, кои точно лични данни обработваме, кое лице ги обработва, дали са предоставени на други лица, за какъв срок се обработват, какви са Вашите права във връзка с Вашите лични данни и дали имате право на жалба. Вие може да получите копие от личните Ви данни, които обработваме. Освен това Вие имате право да изискате от нас да актуализираме/коригираме Вашите лични данни, ако тези, с които ние разполагаме, са неточни (ако например съхраняваме данни от документ за самоличност с изтекъл срок на валидност). Вие имате право да поискате да не извършваме никакви действия по повод на Вашите данни, а само да ги съхраняваме (т.нар. ограничаване на обработването), както и да поискате изтриването на Вашите лични данни, когато същите вече не са небходими за целите, за които се обработват, както и след изтичане на срока, за който същите се съхраняват.

2./ Право на пренос на данни
Вие имате право да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили и които обработваме, в структуриран и широкоизползван формат. Освен това Вие имате право да прехвърлите Вашите лични данни по предходното изречение на други лица и/или администратори или лично или чрез пряко прехвърляне на данните от нас на друг, посочен от Вас администратор, ако това е технически възможно.

3./ Право на възражение
Разпоредбите на Регламента предвиждат правото Ви на възражение в случаите, при които Вашите лични данни се обработват за изпълнението на задача от обществен интерес или когато обработването е необходимо за целите или легитимните интереси на ОП „Общински паркинги и синя зона“ Дружеството или на трета страна, т.е. когато правните основания за обработване на данните Ви се основават на чл. 6, т. 1, букви „д“ и „е“ от Регламента. В тези случаи Вие имате право да възразите и да поискате да прекратим обработването на личните Ви данни. Ако решите да подадете такова възражение, ние ще прегледаме искането Ви и ще Ви отговорим по съответния ред и в срок до един месец, освен ако не е технологично небходим по-дълъг срок.

4./ Право на жалба
Вие можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, за защита на Вашите права и законни интереси във връзка с обработването им.

ВАЖНО: В случай, че се нуждаете от допълнителна информация във връзка със събирането, обработването, съхраняването, унищожаването или всякаква друга информация, свързана с Вашите лични данни, моля свържете се с нас на посочените по-горе адрес, телефон и и-мейл адрес. Нашият екип ще отговори на всички Ваши въпроси.

Тази Политика за защита на личните данни е актуална към 25.05.2018 година.

Настоящата Политика за защита на личните данни може да бъде променяна или допълвана по всяко време от Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона“.