За Предприятието

Служебен абонамент

На улици, площади и паркинги – общинска собственост, на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент”, от понеделник до неделя от 9:00 до 20:00 часа, за което се заплаща цена, посочена в ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА /НОАМТЦУТОВ/

Режим на платено паркиране „Служебен абонамент" се допуска само за собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти.

При регистриране на паркирано в нарушение ППС на паркомясто, обозначено с неподвижен пътен знак в режим "Служебен абонамент", съгласно заповедта по чл./30/ ал.2 на кмета на община Варна, същото ППС може да бъде преместено принудително по реда на чл./6/, ал.“б“ от Наредба за принудително преместване на ППС с техническо средство „паяк“ на територията на община Варна, като водачът или собственикът на ППС заплаща разходите по принудителното преместване и отговорното пазене на специализиран паркинг.

Заявление за "Служебен абонамент" се подава в централно управление на ОП „Общински паркинги и синя зона“ отдел "платени паркинги и служебен абонамент" - ул. "Цар Симеон I" 26

Цени за платено паркиране тип „Служебен абонамент“:

 • за зона „Център“ - т.1 от Приложение №3 на НОДТОВ - 350 лева на месец с вкл. ДДС или 3850 лева с вкл. ДДС за 12 месеца.
 • за зона „Широк Център“ - т.2 от Приложение №3 на НОДТОВ - 300 лева на месец с вкл. ДДС или 3300 лева с вкл. ДДС за 12 месеца.
 • за всички улици и площади общинска собственост извън обхвата на Приложение №3 на НОДТОВ - 120 лева на месец с вкл. ДДС или 1320 лева с вкл. ДДС за 12 месеца.
ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ

Платени паркинги

Нормативна база

НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ППС С ТЕХНИЧЕСКО СРЕДСТВО „ПАЯК“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА /НОАМТЦУТОВ/

Репатриране на неправилно паркирани МПС

Специализираното техническо средство тип „Паяк“ се използва при следните случаи:

 1. Преместване на паркирано ППС без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато превозното средство е паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване; за новото местоположение на превозното средство се уведомява районното управление на МВР, а разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на лицето или организацията, поискали преместването.
 2. Преместване на паркирано ППС без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението; в този случай лицата по чл.168 от ЗДвП уведомяват районното управление на МВР, от територията, на което е преместен автомобилът, за новото местоположение на превозното средство; разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на собственика на превозното средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на уведомяването на районното управление на Министерството на вътрешните работи. Поредността на извозването е: най-затрудняващото пътната обстановка ППС; първо или последно ППС в зоната на действие на пътния знак.
 3. Преместване на паркирано ППС без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато превозното средство е без табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места или са изминали 30 дни от отнемане или връщане на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство в Министерството на вътрешните работи.
 4. Преместване на паркирано ППС без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, при престояване на блокирано с техническо средство тип „Скоба“ ППС, паркирано в зоната за кратковременно паркиране, повече от времето, указано от пътния знак, както и след изтичане на работното време на съответната зона.
 5. Преместване на излезли от употреба МПС;
 6. Оказване съдействие за разчистване на тежки ПТП;
 7. Оказване съдействие при бедствия и аварии;
 8. Оказване съдействие на МВР, МО, Съд, Прокуратура, Здравни заведения и други бюджетни институции;
 9. Разчистване на трасета във връзка с масови мероприятия, правителствени делегации и други;

ПОДАЙ СИГНАЛ ЗА НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНО МПС - ТЕЛЕФОН 052/820921

С решение №1744-4/2014г. на Общински съвет-Варна се приемат следните цени:

 1. Репатриране на неправилно паркирано ППС:
  1. Зона център и кв.Аспарухово - 45 лв.
  2. Зона квартали с обхват- ж.к.„Чайка“; кв.„Левски“; ж.к.„Младост“; кв.“Трошево“; ж.к.“Възраждане“; кв.“Победа“; ж.к.“Изгрев“; кв.“Галата“ и кв.“Св. Иван Рилски“ - 50лв.
  3. Зона крайни квартали- ж.к „Владислав Варненчик“; кв. „Виница“; кв. „Бриз“ и всички селищни образувания - 55лв.

Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/

Съгласно „Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Варна“ / 2016г., излязло от употреба МПС е това, на което не е заверен знакът за технически преглед за повече от 2 /две/ години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай, че то се намира върху държавна или общинска собственост.

При осъществяване на контролната дейност на излезли от употреба МПС /ИУМПС/ се изготвят следните документи:

 1. Опис - вписва се всяка извършена проверка на МПС, като се описват – дата на проверката, марка, цвят, регистрационен номер /ако е налице такъв/, местонахождение и състояние на МПС.
 2. Констативен протокол – съставя се в два екземпляра от служител на дейността в присъствието на един свидетел. В него се вписват дата, марка, цвят, регистрационен номер, ако е налице такъв, местонахождението и нарушението на излязлото от употреба МПС. Като елемент на документацията да се ползва и снимков материал. Съставените констативни протоколи се завеждат в специално подготвени регистри.
 3. На база получени писма от Районни полицейски управления и Районни администрации за наличието на автомобили с регистрационни номера в нарушение, се извършва проверка и се изписва констативен протокол.

Въз основа на съответните протоколи се изготвя списък за справка собственост в КАТ, когато автомобилите са с регистрационни табели, поставени на определените за целта места.

Покана до собствениците, в която се вписват трите имена, адрес по справка от КАТ на същите, марка и регистрационен номер на автомобила, дата и час на явяване във връзка с предписание относно нарушението.

При явяването на собственика на ИУМПС, констативният протокол се връчва за подпис на лицето, отговорно за констатираното нарушение, като му се дава 14-дневен срок за отстраняването му и получава екземпляр от протокола, като попълва декларация. При последваща проверка след изтичане на срока и при невзети мерки, относно отстраняване на нарушението от страна на собственика, автомобилът се репатрира в общинския паркинг за ИУМПС.

При неявяване на указаната дата или при върната покана заедно с обратната разписка, въз основа на съответните протоколи, на установените ИУМПС се залепва стикер - предписание относно нарушението, като започва да тече 14-дневен срок за принудителното преместването на ИУМПС. В тези случаи, заповедта за принудителното преместване на автомобила влиза в сила 15 дни след поставяне на таблото за обявления и интернет страницата на община Варна.

МПС, чиито регистрационни табели липсват от мястото указано за целта, след изписване на констативния протокол, автомобилите се репатрират в общинския паркинг за ИУМПС.

При постъпване на автомобилите в общинския паркинг за ИУМПС, на същите се съставя описен протокол по външен оглед, в който се вписват дата, имена на членовете от комисията, марка, цвят, регистрационен номер при наличие на такъв и адреса, от където е репатрирано МПС. Същите се вписват в специални електронен и хартиен регистър на репатрираните ИУМПС.

За получаване на вече репатрирано ИУМПС е необходимо да бъде доказана собствеността му. Собственикът или упълномощеното от него лице, представя лична карта и регистрационен талон на автомобила, след което попълва заявление за получаване на автомобила. Разходите, направени във връзка с преместването и отговорното пазене на превозното средство, са за сметка на собственика на превозното средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи. Сумата за възстановяване на разходите за репатриране и отговорно пазене на ИУМПС са определени с решение на Общински съвет - Варна. За заплатените средства се издава касов бон.

При явяването на собственикът или упълномощеното от него лице, се предоставя описния протокол за подпис и се попълва декларация за получаване на автомобила, в която се вписват последващите действия, които ще се предприемат спрямо ИУМПС.

ИУМПС се предава в център за разкомплектоване на подизпълнител на организация за оползотворяване на ИУМПС, за разкомплектоване не по-рано от три месеца от датата на приемането му в общинския паркинг за ИУМПС.

Предаването на ИУМПС от общинския паркинг за ИУМПС в център за разкомплектоване, се извършва след подписване на Приемо - предавателен протокол, съставен на базата на описен протокол за състоянието на ИУМПС от комисия назначена със заповед на Директора на Общинско Предприятие „Общински паркинги и синя зона“. Комисията се състои от двама служители на ОП „Общински паркинги и синя зона“ и служител на центъра за разкомплектоване.

След предаване на ИУМПС в център за разкомплектоване Директорът на ОП „Общински паркинги и синя зона“, уведомява писмено звено „Пътна полиция“ при областна дирекция на МВР-Варна или областната дирекция на МВР по месторегистрация на МПС.

Разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство са за сметка на собственика на превозното средство,  което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, а цената за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на уведомяването на районното управление на МВР.

ПОДАЙ СИГНАЛ ЗА ИУМПС

С решение №1744-4/2014г. на Общински съвет-Варна се приемат следните цени:

 1. Репатриране на излезли от употреба ППС и оказване на съдействие на физически и юридически лица:
  1. Зона център, кв. „Аспарухово“ - 22лв.
  2. Зона квартали, с обхват-ж.к.„Чайка“; кв.„Левски“; ж.к.„Младост“; кв.“Трошево“; ж.к.“Възраждане“; кв.“Победа“; ж.к“Изгрев кв.“Галата“ и кв.“Св. Иван Рилски“ - 25лв.
  3. Зона крайни квартали - ж.к „Владислав Варненчик“; кв. „Виница“; кв. „Бриз“ и всички селищни образувания – 27лв

Къде ми е колата?

Проверка за принудително преместен автомобил