За Синя зона

Обща информация

Работно време:  от 9:00 до 20:00 часа от понеделник до неделя.

Телефон: 070 070 352

Карта и обхват на синя зона

За да видите картата трябва да се съгласите с нашите политики за бисквитки

Синя зона - зона Център

Обхват – ограничава се от следните булеварди и улици: бул.“Христо Ботев“, бул.“Мария Луиза“, бул.“Осми приморски полк“, бул.“Цар Освободител“, бул.“Приморски“ и ул.“Девня“. По граничните булеварди и улици, посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране “СИНЯ ЗОНА“.

Подзона 1 - включва и се ограничава от булеварди и улици: бул.“Христо Ботев“, ул.“Преслав“, ул.“Цар Симеон I“, бул.“Приморски“ и ул.“Девня“.

Подзона 2 - включва и се ограничава от булеварди и улици: ул.“Преслав“, ул.“Цар Симеон I“, бул.“Приморски“, ул.“Княз Александър Батенберг“, ул.“Шипка“ и бул.“Мария Луиза“.

Подзона 3 - включва и се ограничава от булеварди и улици: ул.“Шипка“, ул.“Княз Александър Батенберг“, бул.“Приморски“, бул.“Сливница“ и бул.“Мария Луиза“.

Подзона 4 - включва и се ограничава от булеварди и улици: бул.“Сливница“, бул.“Приморски“, бул.“Цар Освободител“ и бул.“Осми приморски полк“.

Синя зона - зона Широк Център, подзони 5, 6 и 7

Въвеждане в експлоатация - 01 АВГУСТ 2020

Обхват – ограничава се от следните булеварди и улици: ул.“Кракра“, ул.“Беласица“, ул.“Д-р Пискюлиев“, бул. “Владислав Варненчик“, ул.“Дрин“, бул.“Сливница“ и бул.“Мария Луиза“. По граничните булеварди и улици, посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране “СИНЯ ЗОНА“.

Подзона 5 - включва и се ограничава от булеварди и улици: ул.“Кракра“, ул.“Беласица“, ул.“Д-р Пискюлиев“ и бул.“Христо Ботев“.

Подзона 6 - включва и се ограничава от булеварди и улици: ул.“Д-р Пискюлиев“, бул.“Владислав Варненчик“ и бул.“Христо Ботев“.

Подзона 7 - включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. “Владислав Варненчик“, бул.“Мария Луиза“, бул.“Сливница“ и ул.“Дрин“.

Синя зона - зона Широк Център, подзони 8, 9 и 10

Въвеждане в експлоатация - 01 ЮЛИ 2020

Обхват – ограничава се от следните булеварди и улици: бул.“Сливница“, ул.“Пирин“, ул.“Битоля“, бул.“Чаталджа“, бул.“Ген.Колев“, ул.“Царевец“, бул.“Осми приморски полк“, ул.“Капитан Рончевски“, ул.“Васил Друмев“, бул.“Княз Борис I“, бул.“Цар Освободител“ и бул.“Осми приморски полк“. По граничните булеварди и улици, посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране “СИНЯ ЗОНА“.

Подзона 8 - включва и се ограничава от булеварди и улици: бул.“Сливница“, бул.“Осми приморски полк“, бул.“Цар Освободител“ и ул.“Пирин“.

Подзона 9 - включва и се ограничава от булеварди и улици: бул.“Цар Освободител“, бул.“Осми Приморски полк“, ул.“Царевец“, бул.“Ген.Колев“, бул.“Чаталджа“,ул.“Братя Бъкстън“ и ул.“Битоля“.

Подзона 10 - включва и се ограничава от булеварди и улици: бул.“Осми приморски полк“, ул.“Капитан Рончевски“, ул.“Васил Друмев“, бул.“Княз Борис I“ и бул.“Цар Освободител“.

Режими на ползване на синя зона

Паркиране за електромобили и двуколесни ППС

На територията на Община Варна електромобилите и двуколесните ППС паркират безплатно.

За двуколесните ППС се определя 1 /едно/ паркомясто на сто от общия брой на местата за паркиране в зоните за почасово платено паркиране.

Лицата, желаещи да ползват услугата безплатно паркиране за електромобил, подават заявление по образец до Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона”, като към него прилагат документ, удостоверяващ платена застраховка “Гражданска отговорност“ на електромобила. При подаване на заявлението лицата представят за справка лична карта и регистрационния талон на електромобила.

Разрешителното се издава в срок до 15 работни дни, след подаване на необходимите документи.

На улици, булеварди и площади - общинска собственост и монтирани зарядни станции за електромобили, собственост на община Варна, зареждането на електромобили с електроенергия е платено, по цени описани по-долу.

ПОДАЙ ДОКУМЕНТИ ОНЛАЙН

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ

Преференциално паркиране на ППС за хора с трайни увреждания

На територията на община Варна в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено паркиране „Синя зона“, се осигуряват определен брой фиксирани и обозначени места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания без заплащане до 3 /три/ часа.

При недостиг на паркоместа, паркирането се извършва при режим на почасово платено паркиране.

Лицата с трайни увреждания, желаещи да се възползват от преференциите, подават заявление към дирекция „Здравеопазване”, към община Варна.

Контролът на паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, се осъществява от служителите на Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона“.

При неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с трайни увреждания, служителят на Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона“ отнема картата, която се връща на органа, издал същата.

Служителите на Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона“ извършват контролни проверки доколко преференциалното паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и изискват и доказателства от водача на съответното ППС, за това, че е паркирано при присъствието на лицето - притежател на картата, с която същото ППС е обозначено.

При установяване на несъответствие между картата и лицето, което я ползва и/или при установяване на неправомерно ползване, служителят на Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона“ изземва картата, като нарушителят подлежи на санкция по общия ред. Иззетата карта се предава на органа, издал същата, за връщане на притежателя.

Локално платено паркиране на ППС за търговци в зоната

На улици, булеварди и площади - общинска собственост е въведен режим „локално платено паркиране на ППС за търговци“, чийто ползуватели са търговци, по смисъла на търговския закон, лица упражняващи свободна професия, нотариуси и частни съдебни изпълнители, които управляват ППС по силата на право на собственост, или на правно основание, различно от правото на собственост, и са с административен адрес, на който субекта реално осъществява търговска дейност, идентичен с адреса на обособения нежилищен имот в обхвата на синя зона. Това право се предоставя да паркират ППС в границите на конкретна подзона, от зоните за почасово платено паркиране, в която попада адресът на обособения нежилищен имот. Ползвателите с адрес на гранична улица на подзоните имат право да изберат в коя подзона да ползват правото на паркиране. Правото на паркиране се предоставя срещу заплащане.

Цени за локално платено паркиране за търговци в „синя зона“ т.13 от Приложение №2 към НОАМТЦУТОВ

 • за зона „Център“ - 150 лева на месец с вкл. ДДС или 1650 лева с вкл. ДДС за 12 месеца.
 • за зона „Широк Център“ - 120 лева на месец с вкл. ДДС или 1320 лева с вкл. ДДС за 12 месеца.

ПОДАЙ ДОКУМЕНТИ ОНЛАЙН

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ

Локално платено паркиране на ППС за живущи в зоната

На улици, булеварди и площади - общинска собственост, с въведен режим на почасово платено паркиране, се въвежда режим на локално платено паркиране на ППС, чийто ползуватели са от домакинството (по смисъла на §1, т. 2 от ДР на ДОПК) на собственици или наематели на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране, и са с постоянен адрес, идентичен с адреса на жилищния имот.

Това право се предоставя на физически лица, които управляват ППС по силата на право на собственост, или на правно основание, различно от правото на собственост, и са с постоянен адрес, идентичен с адреса на обособения жилищен имот, който използват за жилищни нужди.

Паркирането се осъществява в границите на конкретна подзона, от зоните за почасово платено паркиране, в която попада адресът на обособения жилищен имот. Живущите на гранични улици между подзоните имат право да изберат в коя подзона да придобият право на паркиране. Правото на паркиране се предоставя срещу заплащане.

Правото за паркиране се прилага за два автомобила на обособен жилищен имот. За втори автомобил лицата заплащат двойния размер на сумата за първи автомобил. Първи автомобил е този, който е заявен първи по време. Когато жилището е съсобствено, всеки от съсобствениците може да заяви „първи автомобил“ в съответствие с предходното изречение.

Лицата, желаещи да ползват услугата локално платено паркиране, подават заявление по образец до Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона”, в което декларират обстоятелствата, установяващи правото да паркират и представят за справка следните документи в оригинал:

 • лична карта или удостоверение за постоянно или продължително пребиваване;
 • свидетелство за регистрация на ППС, в което адресът, посочен в сектор С 2.3 или С.3, е идентичен с постоянния адрес на собственика на същото ППС. Ползвателите на ППС представят за справка свидетелство за регистрация на ППС, в което адресът, вписан в сектор С 2.3 или С.3, е идентичен с постоянния адрес на ползвателя на същото ППС;
 • документ, доказващ валидното правно основание за ползване на ППС в случай, че не са собственици. При условие, че управляват автомобила по силата на правно основание, различно от правно основание на собственост, да са вписани в свидетелството за регистрация на автомобила в сектор С.3;
 • нотариален акт за собственост или друг документ за собственост на обособения жилищен имот или договор за наем на обособения жилищен имот.

Разрешение да ползват услугата локално платено паркиране се дава в срок до 15 работни дни, след представяне на необходимите документи.

Срокът на разрешението за паркиране по постоянен адрес е 12 месеца от датата на издаване.

В случай на констатирани несъответствия в представените документи, на заявителя се предоставя четиринадесетдневен срок за отстраняването им. Неотстраняването в този срок е основание за прекратяване на процедурата за издаване на разрешението.

Разрешението се предоставя на лицето, подало заявлението, само след заплащане за услугата в размера, определен с решение на Общински съвет - Варна.

При неявяване за получаване на разрешението или неплащане в срок до 15 работни дни, от датата на подаване на заявлението, процедурата по издаване на разрешението се прекратява и лицето желаещо да ползва услугата, подава ново заявление и представя отново документи.

Издаденото разрешение за дванадесет месеца може да се заплати еднократно или помесечно.

При помесечно плащане на услугата локално платено паркиране, разрешението е валидно до 3 (три) работни дни, считано от крайната дата, за която е заплатено. При непостъпило плащане в срок, разрешението се анулира и същото може да бъде издадено отново след подаване на заявление.

При промяна на постоянен адрес с друг адрес в синя зона, лицето, ползващо услугата локално платено паркиране, подава ново заявление.

При настъпили обстоятелства, водещи до отпадане на правото, в рамките на срока на валидност на издаденото разрешение, на лицето се възстановява остатъка от еднократно заплатената от него цена за ползване на услугата локално платено паркиране. Възстановява се размерът за оставащите пълни месеци до края на срока на валидност.

След изтичане на срока на валидност на издаденото разрешение, лицата желаещи да продължат ползването на услугата подават отново заявление.

При промяна на обстоятелствата, декларирани в заявлението, лицата, ползващи услугата, са длъжни в 14-дневен срок да уведомят писмено Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона”, за настъпилите промени.

На лицата декларирали неверни обстоятелства и/или представили към заявлението документи с невярно съдържание, не се предоставя разрешение за локално платено паркиране, като се информират компетентните органи.

В случаите на последващо установени декларирани неверни обстоятелства и/или представени към заявлението документи с невярно съдържание, недекларирани промени в обстоятелствата и изискванията, разрешението се анулира.

Разрешението не предоставя права за паркиране извън определената подзона за локално платено паркиране, за която е определен и в която попада адресът на обособения жилищен имот, в който ползвателите на услугата „локално платено паркиране“ живеят.

Цени за локално платено паркиране за живущи в „синя зона“ т.13 от Приложение №2 към НОАМТЦУТОВ

 • за първи автомобил - 5 лева на месец с вкл. ДДС или 55 лева с вкл. ДДС за 12 месеца.
 • за втори автомобил - 10 лева на месец вкл. ДДС или 110 лева с вкл. ДДС за 12 месеца.

ПОДАЙ ДОКУМЕНТИ ОНЛАЙН

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ

Методи на плащане при почасово паркиране


Мелодия: https://www.bensound.com/

 

 • Паркиране чрез Мобилно приложение „Варна паркинг“ - „Виртуален паркинг метър“

  Мобилното приложение дава възможност за избиране на период за паркиране между 30 минути и 3 часа, както и опция за целодневно паркиране (целодневното паркиране е възможно да бъде закупено само през мобилното приложение). Също така може да запазите номерата на различни автомобили за бърз достъп.

  Може да изтеглите приложението за Android или iOS, след което трябва да се регистрирате и да заредите вашия виртуален портфейл.

  ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

 • Паркиране чрез SMS

  Клиентите на българските мобилни оператори изпращат SMS на номер 1352 с текст номера на автомобила. Съдържанието на SMS трябва да възпроизвежда буквално съдържанието на табелата с регистрационния номер на съответното ППС. Системата приема изписване на кирилица и латиница с максимум допустими 10 символа.

  Пример:
  В 1234 АВ – правилно
  V 1234 AV - неправилно
  Б 1234 AБ - неправилно

  Таксуването на паркиране с един SMS е за 1 час. Цената за един брой е 1 лев плюс стойността на SMS-a.

  Успешно заплащане се счита извършено, когато клиента получи обратно потвърдително съобщение.

  Системата изпраща предупредително съобщение приблизително 5 минути преди изтичане на периода за паркиране.

  Клиентите могат да изпратят SMS за съответния автомобил преди изтичане на текущия заплатен период. В този случай паркирането се удължава с още 1 час. Максималния период за престой е 3 часа. При достигане на максималния период системата няма да приема и таксува опити за последващи заплащания и клиента трябва да премести своя автомобил извън рамките на „Синя зона“. Нов 3-часов период може да започне след като изминат 30 минути от изтичането на предходния период.

  При получаване на SMS след полунощ и преди започване на работното време на „Синя зона“, системата регистрира „отложено“ паркиране с начален час съвпадащ с началото на работно време за „Синя зона“.

 • Паркиране чрез уебсайта на „Синя зона“ Варна - „Виртуален паркинг метър“

  Може да се регистрирате тук или да използвате регистрацията си от мобилното приложение.

  Номерата на вашите ППС и виртуалния портфейл автоматично се синхронизират с мобилното приложение. Също така може да избирате период за паркиране от 30 минути до 3 часа.

  За живущи и търговци в зоната, регистрацията дава възможност за подаване на заявления онлайн.

 • Паркиране чрез плащане в брой - „Публичен Виртуален паркинг метър“

  Заплащане на паркиране се извършва в търговски обекти отбелязани със стикер

  Карта на обектите

  За да видите картата трябва да се съгласите с нашите политики за бисквитки

Цени

т.9 от Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна /НОАМТЦУТОВ/:

Цени за кратковременно паркиране в „Синя зона“ - 1 лев на час, с вкл. ДДС.

При заплащане с мобилно приложение „Виртуален паркинг метър“, цената за кратковременно паркиране е 0,50 лева с ДДС за 30 минути.

Цени за кратковременно паркиране в „Синя зона“ – 16 лв. на ден, с вкл. ДДС само при заплащане с мобилно приложение „Виртуален паркинг метър“.

Цени за локално платено паркиране за живущи в „Синя зона“:

 • за първи автомобил - 5 лева на месец, с вкл. ДДС или 55 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца.
 • за втори автомобил - 10 лева на месец с вкл. ДДС или 110 лева с вкл. ДДС за 12 месеца.

Цени за локално платено паркиране за търговци в „Синя зона“:

 • зона „Център“ - т. 1 от Приложение № 3 на Наредба за организация на движението на територията на Община Варна - 150 лева на месец, с вкл. ДДС или 1 650 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца.
 • зона „Широк Център“ - т. 2 от Приложение № 3 на Наредба за организация на движението на територията на Община Варна - 120 лева на месец, с вкл. ДДС или 1 320 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца.

Цени за платено паркиране тип „Служебен абонамент“ в „Синя зона“:

 • зона „Център“ - т. 1 от Приложение № 3 на Наредба за организация на движението на територията на Община Варна - 350 лева на месец, с вкл. ДДС или 3 850 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца.
 • зона „Широк Център“ - т. 2 от Приложение № 3 на Наредба за организация на движението на територията на Община Варна - 300 лева на месец, с вкл. ДДС или 3300 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца.
 • за всички улици и площади - общинска собственост извън обхвата на Приложение № 3 на Наредба за организация на движението на територията на Община Варна - 120 лева на месец, с вкл. ДДС или 1320 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца.

Цени за използване на зарядни станции за електрически автомобили, собственост на община Варна – 0.70лв с ДДС за 1 кВтч.

Блокиране на неправилно паркирано ППС

ППС, което е паркирано в нарушение на нормите за паркиране в „Синя зона“, може да бъде принудително задържано чрез използването на техническо средство („скоба“).

Оперативната дейност по използването и прилагането на техническото средство („скоба“), таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на блокираните ППС, се организира и осъществява от Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона” по ред и при условия определени със заповед на кмета на Община Варна, издадена на основание и в изпълнение на чл.167 и следващите от Закона за движение по пътищата.

Конструкцията на скобата и начинът на поставянето й трябва да бъдат такива, че да не се нанасят повреди на ППС.

Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването й от други лица, освен от упълномощените за това.

Водачът на задържания с техническо средство („скоба“) автомобил следва да заплати разходите по прилагане на мярката в размер на 20 лева (съгласно решение №3191-5/2011г на Общински съвет-Варна) и дължимата цена за престой от 1 лв. за всеки започнат час.

ПОДАЙ ЗАЯВКА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА "СКОБА" - ТЕЛЕФОН 070 070 352